تبلیغات
ترس و وحشت - نوروز وحشت 2
جمعه 15 آبان 1388

نوروز وحشت 2

   نوشته شده توسط: ashkan amin    

                                                                         چهارشنبه شب 29 اسفند بود و شب عید.

ما هم مثل هر سالمیخواستیم بریم شمال خانه ی مادربزرگم

حدودا ظهر بعد از ناهار حركت كردیم من و بابا و مامانم و امیر برادر كوچكم.

توی جاده مدام به تعطیلات فكر میكردم اصلا راضی به این تبعید اجباری نبودم

دلم میخواست پیش دوستام باشم.راستی یادم رفت بگم من رویا هستم و 21 سالمه.

مثل همیشه و من و داداشم پشت ماشین بودیم و مامان بابا جلو و بازم مثل همیشه

بحث گذشته ها و خاطرات جوونی هاشون بود.

بابام در حالیكه مشتی بادام زمینی رو انداخت بالا با همان دهان پر شروع به صحبت كرد:

وقتی بچه بودم یه روزی مثل همین روزا بود مادر خدابیامرزم از دست منو 3 تا داداشم

آجیلارو قایم میكرد اما بی خبر از اونكه من آمارشو داشتم.

یادش بخیر كلی شرط با داداشام

میبستم و كلی وقل ازشون میگرفتم تا آدرسو بهشون بدم.

خلاصه بعدم لو رفتمو یه كتك حسابی خوردم.

بعد هم سرشو برگردوند تا عكس العمل مارو ببینه كه یكدفعه یه ماشین

سبقت گرفت و با فریاد مادرم بابا بخودش اومد و فرمونو پیچوند خلاصه شانس آوردیم

و زدیم كنار. بابا به این بهانه 2 تا لیوان چایی خورد.

بعد حركت كردیم.دیگه از سبز بودن جاده خسته شدم هرجا روكه میدیدم

 جنگل بود.توی همین لحظات بود كه نفهمیدم كی خوابم برد و

 یه كابوس عجیب غریب دیدم. خواب دیدم سر سفره هفت سین

 همگی نشسته بودیم كه یكدفعه سمنو نبدیل به خون شد

و مثل كتری آبجوش سر رفت و سفره را خون گرفت بعد هم

خون مثل بنرین آتیش گرفت و همه داشتیم میسوختیم كه یكدفعه

 با صدای مادرم از خواب پریدم:

رویا جان رسیدیم چی شده مادر؟

چرا اینقدر عرق كردی؟

نفس نفس زنان گفتم : كابوس میدیدم.

مادرم یه لبخندی زدو گفت: اشكال نداره جاده گرفته بودتت.

پدرم از ماشین پیاده شده بودو داشت به به و چه چه میكرد:

به به چه هوایی جون میده واسه خودكشی!

مادرم قر قر كنان گفت: باز لوس شدی؟

خلاصه رفتیم داخل و روبوسی و صحبتهای همیشگی شروع شد.

مادربزرگ یه سفره بزرگ و زیبا چیده بود كه همه محو دیدنش بودند.

اما من دلم لرزید چون شبیه همون سفره ای بود كه توی خواب آتیش گرفته بود.

نكته جالبش اینجا بود كه سفره كامل كامل بود بجز یك چیز: سمنو!

مادربزرگ گفت: فعلا كه دیر وقته بگیرید بخوابید.صبح كه برا نماز بیدار میشم

بیدارتون میكنم.سمنو هم رویا و امیرو میفرستم از همسایه بگیرن.

من آب دهنمو سریع قورت دادم.

خلاصه دشكها پهن شد و همگی داخل دشكهای خنك و نرم مادربزرگ خوابیدیم.

منم پتو را تا خرخره كشیدم و نفهمیدم كی چشام رفت روی هم تا اینكه...

با صدایی از خواب پریدم: رویا-رویا جان. پاشو خانم

با خواب آلودگی تمام و با خمیازه های مداوم از جام بلند شدم.

و نگاهی كنجكاوانه به ساعت سبز رنگ مادربزرگ انداختم

كه عقربه های درخشانش عدد 6 رو نشونه گرفته بود.

و تا لحظه ی سال تحویل چیزی حدود 3 ساعت باقی مونده بود.

مادربزرگ قر قر كنان گفت: بیا عزیز. بابات كه بیدار نمیشه

امیرو بیدار كن با هم برین باغ بی بی صغرا بگو منو شوكت فرستاده

سمنو بگیرم.بعنوان بهونه كردن گفتم آخه من كه اینجارو بلد نی...

اما هنوز جملم تموم نشده بود كه مادربزرگ گفت: عزیز 3 تا زمین اونوتره.

اینجا كه شهر نیست كه هزارتا خونه داشته باشه . دیدم حرفش درسته گفتم: باشه.

بیچاره امیر 5 دقیقه گیج شده بود اصلا كجا هست!

خلاصه كافشن پوشیدیمو دوتایی زیدم بیرون

بیرون ساكت ساكت بود تنها صدا زوزه ی باد بود و بس.

تمام اطرافو مه گرفته بود و شكوفه های بهاری درختا لای مه به زیبایی میدرخشید.

خلاصه دو سه دقیقه ای رفتیم تا به خونه بی بی صغرا رسیدیم.

كلون كهنه ی درو زدم و چند لحظه صبر كردم اما خبری نشد.

دیگه نا امید شده بودم وبه امیر گفتم بریم كه یكدفعه صدایی ضعیف از پشت حیاط بگوش رسید.

كیه كیه؟ داد زدم من نوه ی شوكت خانمم بی بی. اومدم سمنو بگیرم.

گفت: از پشت خانه بیاین تو باغ.

رفتم سمت باغ كه پر درخت بود و تهش به جنگل وصل میشد.

هی میرفتیم و دوباره صدای بی بی دورتر از قبل میگفت بیاین

دیگه نگران شدم 5 دقیقه مارو راه برد تا خود جنگل و دیگه باغ دیده نمیشد.

داد زدم: بی بی كجایی ؟ بی بی؟

كه یك صدای نخراشیده عجیبی گفت: همینجام از شدت ترس بلندترین جیغی كع تو عمرم زده بودم زدم.

یك موجود پشمالو كه انگار مخلوط گرگ و انسان بود روبروم بود.

امیر از ترس لال شده بود و رنگش مثل گچ سفید . دستشو گرفتم بدودو دور شدم.

اما بهتره بگم توی اون مه و جنگل بی انتها گم شدم.

محكم امیرو بغل كرده بودم كه انگار اون موجود بهمون حمله كرد و امیر در بین مه محو شد و رفت.

اون موجود هم دنبال من بود.كمی دویدم اما بهم رسید و یه چنگال روی صورتم كشید كه

یه درد وحشتناك وجودمو پر كرد.بعد احساس كردم زمین زیر پام داره

خالی میشه و مثل یه باتلاق داخل گودال افتادم.

هوایی حس نمیكردم و چیزی نمیدیدم فقط یك لحظه احساس كردم اون موجود

بهم حمله كرد و شروع به تكه تكه كردنم كرد!

ساعت 7 با صدای خانمم بیدار شدم: محمود پاشو بچه ها 1 ساعته رفتن نیومدن بیا بریم دنبالشون.

گیجو گنگ شدم: بچه ها؟!مگه كجا رفتن؟

خانمم گفت: مادرم 1ساعت پیش فرستادشون 2 تاباغ اونور تر

سراغ بی بی صغرا كه سمنو بگیرن اما برنگشتن.

تو دلم هر چی فحش بود به مادرزنم دادم و با دلخوری از جام بلند شدم و شال و كلاه كردم

رفتم دنبالشون.خلاصه یكی دوتا باغ و زمینو و رد كردم تا به خونه بی بی رسیدم.

در كهنه چوبیش بسته بود هر چی صدا زدم كسی جواب نداد.

اون دورو ورم كه سگ پرسه نمیزنه چه برسه به‌ آدم!

از دیوار كاهگلی و كوتاهش بالا رفتم و پریدم تو خونه.

بازم هیچ خبری نبود. هرچی سلام و یا الله گفتم كسی جواب نداد.

دیگه دلو به دریا زدم و بسمت در ورودی رفتم در پیش بود.

درو كه باز كردم رفتم تو در محكم بسته شد.

انگار یه نیرو نامرئی نگهش داشته بود.

یه سوزن نخ روی طاغچه ی بغل دستم بود و بس.

همونو برداشتم سریع گذاشتم جیبم.

یكم كه جلو تر رفتم قلبم مثل بمب صدا داد و از ترس دلم میخواست گریه كنم.

بی بی صغرا وسط اناق خونی و مالی افتاده بود و قرینه چشماش مثل ارواح سفید شده بود.

صحنه ی فوق العاده وحشتناكی بود. دهنش باز بوده و كف لب و لوچشو پوشونده بود

عقب عقب رفتم خوردم به دیوار.

داشتم بیهوش میشدم كه یكدفعه صدای رویا دخترمو شدنیدم.

بابا ببین چه خوشگل شدم و بعد صدای یك خنده با صدایی كلفت و شیطانی اومد.

و یع موجو عجیب و خلقه و وحشتناك جلوم پدیدار شد سریع فهمیدم اجنه (مرازماست)

اومدم بگم بسما...كه با دستای بزرگ و پشمالوش جلوی دهنمو گرفت و داشت فكمو خورد میكرد

كه یاد سوزن افتادم سریع از جیبم بیرون آوردمو فرو كردم تو تنش میدونستم مردازما با سوزن گرفتار میشه

و دیگه نمیتونه غیب شه یا حمله كنه .مثل گرگ زخمی زوزه میكشید و

سمشو محكم به زمین میكوبید كه در و دیوارو میلرزوند.

با یه زنجبر بزرگ كه به در آویزان بود دور گردنش پیچیدمو بردمش دم طویله محكم بستمش.

از در خونه كه زدم بیرون امیرو دیدم كه بدو بدو با صورتی پر از اشك به طرفم آمدو محكم بقلم كرد

تنش مثل بید میلرزید وقتی ازش پرسیدم رویا كو هیچی نگفتو با دستش جنگل و نشون داد.

آنجا بود كه دنیا رو سرم خراب شد فهمیدم از ترس لال شده و از طرفی نگران رویا بودم نفهمیدم چی شد.

از شدت نگرانی بدون فكر بسمت جنگل دویدم كمی مه هم فضا رو گرفته بود.

فریاد زدم رویا رویا اما كسی جواب نداد.

احساس كردم داخل جنگل گم شدم و فهمیدم چه اشتباهی كردم.

اما بشنوید از امیر.

امیر بی خبر از مرد از ما بدو بدو به خانه رفت و خانمم و شوكت خانم با دیدنش فهمیدن یه خبرایی و سریع به

پلیس زنگ زدند اما پلیس از ده ما دور بود و حدااقل نیم ساعتو تو راه بود.

برای همین خانمم طاقت نیاورد و با امیر زدند بیرون طی راه خانمم بدو بدو بسمت جنگل میاد

و امیر یك لحظه متوجه در باز خونه بی بی و مرداز ما میشه اما چون نمیتونسته

 حرف بزنه و خانمم خیلی جلوتر بوده موفق به نشون دادن نمیشه و خودش

بیخبر از همه جا میره تو حیاط مردازما با دیدنش شروع به فریب دادنش میشه:

میخوای آبجیت سالم پیشتون بگرده و خودت بتونی دوباره حرف بزنی؟

امیر بیچاره هم با گریه سرشو تكون میده؟

مردزمای فریب كار هم میگه: خوب پس بیا این سوزنو از تنم در آر تا همه چی درست شه.

و امیر ساده لوح هم سوزنو در میاره همین كه سوزنو در میاره مردزما با یه

 خنده ی زوزه مانند غیب میشه و زنجیرها نقش زمین

میشوند.امیر هم از شدت ترس این صحنه ها در جا قش میكنه.

در همون حال من حیرون جنگل بودم تا اینكه از شانس صدای فریاد خانممو شنیدم و پیداش كردم.

اما اثری از رویا نبود و ماجرا رو براش گفتم و شروع به گریه كردن و جیغ زدن كرد.

چند لحظه گذشت تا اینكه یاد امیر افتادم و وقتی سراغشو گرفتم. خانمم اشك ریزان گفت:

تا دم خونه بی بی صغرا باهام اومد.

بعدش نمیدونم چی شد اونوقت بود كه دوزاریم افتادو دو دستی تو سرم زدم.

خانمم رهو بهتر از من بلد بود چون خودش بچه روستا بوده

خلاصه از جنگل بیرون زدیم و بدو بدو بسمت خانه مادرزنم و بی بی صغرا دویدیم

 وقتی رفتم تو حیاط و دیم مردزما غیب شده

دیگه فهمیدم چی شده فقط خوشحال بودم امیر سالمه

امیرو بغل كردیمو دویدیم سمت خانه مادرزنم كه دیدم مامورها رسیدن

 ودم خونه جمع شدند یكیشون كه جلوی در بود

داشت تو بیسیمش میگفت: مركز یه آمبوللانس بفرسیتین

و وقتی خودمو معرفی كردم و پرسیدم چی شده گفتند یكی كشته شده.

خانمم در جا بیهوش شد و یه سری از مامورها كه خانم هم بودند دورشو گرفتند و بهش رسیدن.

منم دویدم تو خونه همین كه ماموره اومد جلومو بگیره دیدم واویلا.

مادرزنم غرق خون مثل بی بی صغرا با همان صورت وحشتناك وسط سفره هفت سین افتاده و

سفره رو خون گرفته بی اختیار شروع به زدن خودمو داد كشیدن و گریه كردن كردم.

چند تا مامور هم اومدن آرومم كنم.

خلاصه: تا شب تو خونه بودیم تا اینكه گشت ها و اورژانس رسیدن و جسد رویا هم پیدا كردن و خلاصه

هزارتا بازجویی و شرح داستان.هر چی راجب مردازما گفتم باور نكردند و فكر كردند دیوونه ام .

و مارو تو پاسگاه نگه داشتند.امیر همچنان بدون حرف به یك نقطه نگاه میكرد.خانمم هم یه ریز اشك میریخت

خودمم چند روز بعدش دیگه طاقت نیاوردم و دیوونه شدم و در تیمارستان بستریم كردند.

راز اون قتل هم هیچ كشف نشد و مردازما همچنان قربانی میگیرد.

و هیچكس جلودارش نیست.

پایان


cialis
جمعه 16 آذر 1397 12:15 ب.ظ

Cheers. Ample stuff!

interactions for cialis low cost cialis 20mg only here cialis pills generic cialis tadalafil cialis generic tadalafil buy cialis coupon precios cialis peru tadalafil 20 mg cialis daily dose generic buy online cialis 5mg
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:03 ب.ظ

Valuable posts. Thank you.
cialis free trial cialis with 2 days delivery generic cialis pill online cialis professional from usa prix cialis once a da cialis baratos compran uk buy cheap cialis in uk cialis prezzo di mercato cialis generico cialis without a doctor's prescription
buy cheap cialis no prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:19 ب.ظ

Cheers, Plenty of tips!

cialis patentablauf in deutschland discount cialis cialis name brand cheap cheap cialis how much does a cialis cost only here cialis pills effetti del cialis buy cheap cialis in uk prezzo di cialis in bulgaria prezzo cialis a buon mercato
buy cialis usa
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:44 ق.ظ

Reliable facts. Kudos.
cialis pills price each click now cialis from canada click here cialis daily uk cialis kaufen cialis professional yohimbe non 5 mg cialis generici cialis therapie acquisto online cialis ou acheter du cialis pas cher tadalafilo
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 07:20 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
achat cialis en itali cialis diario compra cialis 20 mg effectiveness callus cialis patentablauf in deutschland buying cialis overnight cialis professional yohimbe cialis wir preise viagra vs cialis vs levitra cialis dosage recommendations
buy cheap cialis no prescription
سه شنبه 13 آذر 1397 08:17 ق.ظ

Wonderful write ups, Thanks!
cialis qualitat callus cialis for daily use generic cialis at walmart cialis qualitat look here cialis order on line dosagem ideal cialis cialis dosage when will generic cialis be available buy cialis online legal
buy cheap cialis on line
دوشنبه 12 آذر 1397 08:23 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis usa cost buying cialis on internet cialis kamagra levitra best generic drugs cialis generic cialis 20mg uk cialis baratos compran uk cialis lilly tadalafi cialis manufacturer coupon 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis sicuro in linea
buy cialis with no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 07:55 ق.ظ

Amazing all kinds of great advice.
cialis herbs cost of cialis cvs generic cialis pill online how to buy cialis online usa buying brand cialis online if a woman takes a mans cialis cialis kaufen cialis super acti cialis coupons printable preis cialis 20mg schweiz
buy cialis pills
یکشنبه 11 آذر 1397 07:54 ب.ظ

Very good stuff. Many thanks.
buy cialis cheap 10 mg how do cialis pills work cialis for daily use cialis generico lilly cialis online cialis price in bangalore viagra vs cialis vs levitra cialis et insomni cialis farmacias guadalajara generic cialis at the pharmacy
buy cheap cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 07:22 ق.ظ

You've made your position very nicely.!
sialis get cheap cialis cialis patent expiration precios de cialis generico cialis super kamagra cialis authentique suisse generic low dose cialis discount cialis look here cialis order on line cialis sale online
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:09 ب.ظ

Nicely put, Regards!
cialis generico in farmacia cialis pills generic for cialis cialis online free generic cialis venta cialis en espaa generic cialis at the pharmacy online prescriptions cialis cialis lowest price buy cialis sample pack
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 07:00 ق.ظ

You reported that fantastically.
interactions for cialis cialis side effects tadalafilo cialis dosage viagra or cialis cialis therapie prezzo cialis a buon mercato wow cialis tadalafil 100mg cialis 5mg canada discount drugs cialis
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 07:43 ب.ظ

Superb data. Thanks.
cialis purchasing only here cialis pills generic cialis pill online buying cialis on internet cialis daily new zealand 40 mg cialis what if i take cialis for daily use enter site 20 mg cialis cost generic cialis levitra female cialis no prescription
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 07:55 ق.ظ

Reliable data. Cheers.
where to buy cialis in ontario cialis 20 mg best price acheter cialis meilleur pri viagra or cialis comprar cialis navarr cialis 20mg female cialis no prescription cialis 5 effetti collaterali cialis generic tadalafil buy viagra or cialis
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:45 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis tablets for sale link for you cialis price cialis reviews cialis billig fast cialis online cialis online holland cialis venta a domicilio cialis daily dose generic prescription doctor cialis usa cialis online
Cialis prices
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:08 ق.ظ

Truly a good deal of awesome material.
only here cialis pills prix cialis once a da precios cialis peru click here to buy cialis cialis daily dose generic get cheap cialis cialis generic tadalafil buy cialis professional from usa cialis professional from usa tadalafil 10 mg
buy cialis cheap
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:20 ب.ظ

Terrific content. Thank you!
look here cialis cheap canada wow cialis tadalafil 100mg weblink price cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis kamagra levitra discount cialis cialis for sale south africa brand cialis nl female cialis no prescription cialis for sale in europa
buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:35 ق.ظ

Superb forum posts. Cheers!
cialis pas cher paris enter site 20 mg cialis cost cialis dose 30mg acheter cialis meilleur pri wow look it cialis mexico cialis lilly tadalafi female cialis no prescription cialis 5 mg buy cialis billig cialis 5 mg effetti collateral
Buy generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 09:48 ق.ظ

Wonderful info, Kudos.
cialis kaufen bankberweisung cialis 5 mg buy usa cialis online prezzo cialis a buon mercato only here cialis pills cialis super kamagra cialis herbs generic cialis soft gels cialis kaufen wo the best site cialis tablets
buy cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 07:50 ق.ظ

Regards! I like it.
achat cialis en suisse cialis for sale cialis preise schweiz generico cialis mexico opinioni cialis generico callus cialis qualitat buy cheap cialis in uk click here to buy cialis american pharmacy cialis
canadian prescriptions online
یکشنبه 1 مهر 1397 08:37 ق.ظ

Whoa quite a lot of excellent information.
canadian pharmaceuticals online legitimate canadian mail order pharmacies how safe are canadian online pharmacies drugstore online canada drugstore online canada canadian online pharmacies canadian pharmacy viagra online canadian pharmacy canada medications buy north west pharmacy canada
cialisda.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:38 ب.ظ

Appreciate it, Ample postings.

cialis dose 30mg cialis per paypa where cheapest cialis cialis rezeptfrei cialis generico online cialis pills in singapore cialis purchasing cialis prezzo in linea basso fast cialis online generic low dose cialis
http://buycialisky.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:57 ب.ظ

You actually said this superbly!
buy herbal viagra online buy generic viagra online safely buy generic viagra online uk viagra online prices buy viagra online canada buy viagra online online how to buy viagra online safely buy viagra internet can you buy viagra at the store buy viagra online nz
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:33 ب.ظ

Excellent tips. With thanks.
prescription doctor cialis generic low dose cialis cialis 5 mg cialis flussig wow cialis tadalafil 100mg buying cialis on internet cialis rezeptfrei brand cialis nl we recommend cialis info cialis daily
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:24 ب.ظ

Awesome content. Thanks!
cialis free trial interactions for cialis cialis generika cialis per paypa cialis farmacias guadalajara online cialis cialis 20 mg effectiveness acheter cialis kamagra buy cialis online nz prices for cialis 50mg
Buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 12:49 ب.ظ

Nicely put. Regards.
purchase once a day cialis cilas cialis 20 mg cost cialis tadalafil online costo in farmacia cialis cialis for daily use weblink price cialis sublingual cialis online cialis savings card cialis dosage
Viagra canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:10 ب.ظ

Amazing posts. Appreciate it.
how to get viagra prescription online order viagra online where can i buy a viagra viagra online buy sildenafil without prescription uk uk pharmacy online viagra how can you buy viagra where to order viagra viagra uk buy online viagra generic
Cialis prices
شنبه 18 فروردین 1397 08:39 ب.ظ

Thanks. Lots of knowledge.

cialis prezzo di mercato cialis 20 mg best price cialis patentablauf in deutschland buy cialis online nz click here to buy cialis cialis flussig cialis therapie only best offers cialis use viagra cialis levitra click here to buy cialis
Cialis pills
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:44 ق.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis daily new zealand click here cialis daily uk buy cialis cialis kaufen bankberweisung buying brand cialis online cialis dosage recommendations cialis 20mg prix en pharmacie 5 mg cialis pharmacie en ligne comprar cialis navarr cialis flussig
Cialis prices
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:08 ب.ظ

Really plenty of very good information.
acquisto online cialis prezzo cialis a buon mercato cialis 20 mg cut in half achat cialis en itali cialis great britain walgreens price for cialis cialis official site prezzo cialis a buon mercato pastillas cialis y alcoho how to purchase cialis on line
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30